Profil MP Strakonice

Rokem 1990 započal na celém území České republiky nárůst kriminality, přestupků a správních deliktů. Začaly se projevovat nové negativní jevy / drogy, prostituce, agresivita mládeže apod. /, proto bylo obcím – městům ČR zákonem o obcích č. 376 / 1990 Sb. svěřeno do samostatné působnosti zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a ČNR v návaznosti přijala zákon o obecní / městské / policii č.553 / 1991 Sb. Těchto zákonů také využilo zastupitelstvo města Strakonice a zřídilo k 1. 1. 1993 Městskou policii Strakonice, která svým výkonem zabezpečuje především místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města. Při této činnosti úzce spolupracuje s Policií ČR. Městská policie slouží všem občanům a proto má každý právo obracet se na strážníky se žádostí o pomoc.
MPMP
Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku městská policie zejména:

  • dohlíží na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku
  • přispívá k ochraně bezpečnosti osob a dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
  • odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce
  • upozorňuje právnické a fyzické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě
  • přispívá v rozsahu stanovené zákonem č. 553 / 1991 Sb. nebo zákonem č.361/ 2000 Sb. k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
  • provádí odchyt toulavých zvířat / zejména pak psů /
  • zabezpečuje nebezpečné přechody pro chodce / děti při cestě do školy /
  • zajišťuje veřejný pořádek při konání kulturních a společenských akcí
  • řeší veškeré žádosti či připomínky občanů

K 1.1.2003 vstoupila v platnost novela zákona č.553 / 1991 Sb.,o obecní policii a dalších právních předpisů s tím souvisejících. Pro nás nejvýznamnější změnou v tomto zákoně je oprávnění pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných. V roce 2003 jsme totiž díky programu „Partnerství“, do kterého jsme byli MV vybráni, zahájili budování městského kamerového monitorovacího systému. Městskou policii řídí starosta města Strakonice. Vedením je pověřen velitel strážníků městské policie. Celkový počet zaměstnanců je v současné době 27. Z toho velitel strážníků, zástupce velitele pro výkon, manažerka prevence kriminality, 23 strážníků pro přímý výkon služby a administrativní pracovnice. Služba je zajišťována nepřetržitě po celých 24 hodin čtyřmi pravidelně se střídajícími směnami. Jedna směna je po pěti a další tři po šesti strážnících. Město je rozčleněno na 4 rajony. Za každý konkrétní rajon má odpovědnost určitá směna. Ta si zde hlídá zejména vraky, černé skládky, komunikační závady, vylepování plakátů či pořádek, které následně řeší. Služba je vykonávána formou pochůzkové a hlídkové služby a monitoringem kamerového systému.
KS 3KS 3