Profil MP Strakonice

Rokem 1990 započal na celém území České republiky nárůst kriminality, přestupků a správních deliktů. Začaly se projevovat nové negativní jevy / drogy, prostituce, agresivita mládeže apod. /, proto bylo obcím – městům ČR zákonem o obcích č. 376 / 1990 Sb. svěřeno do samostatné působnosti zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a ČNR v návaznosti přijala zákon o obecní / městské / policii č.553 / 1991 Sb. Těchto zákonů také využilo zastupitelstvo města Strakonice a zřídilo k 1. 1. 1993 Městskou policii Strakonice, která svým výkonem zabezpečuje především místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města. Při této činnosti úzce spolupracuje s Policií ČR. Městská policie slouží všem občanům a proto má každý právo obracet se na strážníky se žádostí o pomoc.
MPMP
Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku městská policie zejména:

  • dohlíží na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku
  • přispívá k ochraně bezpečnosti osob a dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
  • odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce
  • upozorňuje právnické a fyzické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě
  • přispívá v rozsahu stanovené zákonem č. 553 / 1991 Sb. nebo zákonem č.361/ 2000 Sb. k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
  • provádí odchyt toulavých zvířat / zejména pak psů /
  • zabezpečuje nebezpečné přechody pro chodce / děti při cestě do školy /
  • zajišťuje veřejný pořádek při konání kulturních a společenských akcí
  • řeší veškeré žádosti či připomínky občanů
Syndikovat obsah