Městský kamerový a monitorovací systém

Na základě posouzení bezpečnostní situace ve městě ze strany PČR jsme byli v roce 2003 zařazeni do nově vzniklého programu prevence kriminality „Partnerství“ a město Strakonice začalo s I. etapou budování městského kamerového monitorovacího systému (dále jen MKMS). K tomuto kroku jsme přistoupili na základě novelizace zákona č. 553 / 1991 Sb., o obecní policii, kdy je městská policie oficiálně, podle § 24b tohoto zákona zmocněna pořizovat z míst veřejně přístupných zvukové, obrazové a jiné záznamy.
V roce 2003, za celkovou částku 1 900 000,- Kč, vzniklo na služebně městské policie monitorovací pracoviště, které ovládá vždy strážník na stálé směně a pracoviště vyhodnocovací, které je využíváno zejména pro kontrolní činnost a pro vyhodnocování, zejména ze strany Policie ČR. Toto pracoviště podléhá v návaznosti na Směrnici pro práci s MKMS zvláštnímu režimu. Dále byly ve městě instalovány čtyři kamerové body, které monitorují zejména střed města a prostory nádraží. Jedná se o místa, která byla jak Policií ČR, tak i městskou policií, vyhodnocena jako místa, kde dochází k největšímu počtu událostí narušujících veřejný pořádek v našem městě. Zároveň jsou to místa, kde je největší pohyb obyvatelstva. Při jejich výběru jsme brali v potaz i vzájemnou návaznost jednotlivých kamerových bodů. Při výběru samotného MKMS, co se týče po stránce technologické, jsme vycházeli ze zkušeností měst, která systémy tohoto typu již provozovala. Ve Strakonicích tvoří základ digitální záznamový systém DIVAR, který je připraven na zapojení celkového počtu 16 kamer.
V I. etapě byly použity na třech místech kamery typu Auto Dome, jedna na bázi Tubus. Zároveň s přípravou technologické části projektu, bylo ze začátku zapotřebí na tuto změnu ve městě připravit i naše obyvatelstvo. Proto jsme se několikrát ještě před samotnou instalací MKMS zaměřili na propagaci kamerového systému a jeho využitelnosti v praxi, zejména pomocí regionálního tisku a místní televize. Proběhla anketa, zda občané chtějí MKMS ve Strakonicích. S kladným vyhodnocením. Realizace projektu, tedy I. etapa MKMS, byla dokončena firmou Gepard s. r. o. Pardubice, která byla vybrána na základě výběrového řízení, začátkem prosince 2003. Již výsledky během prvních měsíců nám ukázaly opodstatněnost kamerového systému v našem městě.
V roce 2004 jsme pokračovali II. etapou budování MKMS, kdy jsme získali od MVČR dotaci ve výši 700 000,- Kč, a tak se kamerový systém rozrostl o další čtyři kamerové body a tím jsme se dostali na celkový počet osmi kamer.
Druhou etapou jsme pokračovali v dotváření kamerového systému tak, aby jednotlivé body na sebe vzájemně navazovaly a v případě potřeby se dalo přecházet z jedné kamery na druhou. Jde zejména o monitoring jednotlivých vjezdů do města, jelikož Policií ČR byly Strakonice vyhodnoceny z hlediska kriminality jako město nájezdů, kdy pachatelé trestné činnosti do města najedou a po jejich spáchání odjíždějí. Zároveň jsme kamerové body směřovali tak, aby byly monitorovány parkoviště před supermarkety, kde díky zvýšenému pohybu obyvatel může docházet k narušování veřejného pořádku zejména ze strany drobných kapsářů, apod. Domníváme se, že kamerový systém má sloužit zejména preventivně a to především v oblasti narušování veřejného pořádku. Má přispívat k boji proti „maličkostem“, které trápí nejen orgány policie, ale i širokou veřejnost. Z tohoto důvodu chceme pokračovat dalšími etapami v budování MKMS tak, aby celý systém byl v co nejbližší době kompletní a zejména plně funkční.
Následující rok, tedy v roce 2005, byl ve III. etapě vybudován jeden kamerový bod.
IV. etapa pak následovala v roce 2006. V této etapě jsme přistoupili k propojení celého systému na Obvodní oddělení Policie ČR ve Strakonicích a zároveň došlo k napojení dalších dvou bodů. Dotace v tomto roce jsme dostali z MV v celkové výši 699 000,- Kč.
Od roku 2007 pokračovalo budování MKMS již v režii rozpočtu města. V V. etapě přibyla mobilní kamera a jeden kamerový bod.
V roce 2008 byly poté napojeny další dva kamerové body, kterými jsme se zaměřili zejména na ochranu největší kulturní památky ve Strakonicích, strakonického hradu.
V roce 2009 bylo ukončeno budování MKMS jako celku, a to posledními dvěma body, které byly instalovány na posledních dvou sídlištích, které jsme ještě neměli monitorovány okem kamery.
V současné době pracují strážníci městské policie se šestnácti kamerovými body, které jsou umístěné po celém městě. Řada událostí byla řešena na základě MKMS, řada trestné činnosti byla díky MKMS odhalena.
V roce 2016 byl v rámci programu prevence kriminality zpracován projekt „Strakonice-zkvalitnění záznamu MKDS“. Tento projekt byl předložen a následně schválen Ministerstvem vnitra ČR. Přidělenou státní dotaci v celkové výši 350.000 Kč podpořilo ze svého rozpočtu 10,26 % Město Strakonice. Celková realizace technického zařízení byla dokončena v měsíci listopadu roku 2016. V současné době již probíhá naplno její provoz. Před získáním dotace od MVČR v roce 2016 byly kamerové body 1, 4, 9 v analogovém provedení s rozlišením PAL, což odpovídalo době instalace kamerových bodů, roku 2003. Realizací projektu, přepojení výše uvedených kamer do optické sítě se zkvalitnil přenos dat a zefektivnil jejich záznam. Toto je další krok ke zkvalitnění práce policie v boji proti kriminalitě, zejména pak pouliční.
V následujícím roce 2017 byl opět rozvoj „MKDS“ podpořen programem Ministerstva vnitra ČR. V rámci programu prevence kriminality byl zpracován projekt „Zkvalitnění záznamu MKDS“. Při realizaci projektu přepojení kamer 6, 11 do optické sítě bylo zjištěno, že kamery jsou velmi zastaralé a nevyhovující, proto byly z nákladů města vyměněny za nové. Před získáním dotace od MVČR v roce 2017 byly kamerové body 6, 11 v analogovém provedení s rozlišením PAL, což odpovídalo době instalace kamerových bodů, které již bylo velmi zastaralé. Jelikož město Strakonice vybudovalo metropolitní síť, která umožňuje i integraci MKDS, bylo nutné z hlediska základních požadovaných parametrů této sítě signál kamerových bodů digitalizovat. Výměnou a přepojením kamer č. 6, 11 do optické sítě se velmi zkvalitnil přenos a zefektivnil jejich záznam.
V roce 2018 pokračovalo budování MKMS, kdy jsme získali od MVČR dotaci ve výši 339 500,- Kč, a tím se tak, společně s finanční podporou Města Strakonice, kamerový systém rozrostl o další dva kamerové body. Instalací kamer č. 17 a 18 se rozšířil přenos záznamů z dalších míst teritoria města, kde docházelo k páchání zejména přestupkové činnosti. Realizace projektu a instalace technického zařízení byla dokončena v měsíci listopadu roku 2018.
Doufáme, že se tím ve městě značně zvýší kvalita dohledu nad bezpečností občanů, ochranou majetku a sníží se možný nápad trestné a přestupkové činnosti.